Obchodní podmínky e-shopu provozovaného firmou Byznyslab s.r.o., IČO: 06493343, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanskýzákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi firmou Byznyslab s.r.o., IČO: 06493343, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 110 00 (dále jen „Byznyslab“) a Členem.
 • Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
  Člen Osoba, která má na základě samostatné smlouvy uzavřené s Byznyslabem přístup do Futlabu
  Členský poplatek Částka, kterou je Člen povinen platit za své členství ve Futlabu a která je podmínkou trvání tohoto členství
  Futlab High-tech dílna provozovaná Byznyslabem na adrese Pod Kapličkou 3155/20, Praha 3, areál Eclipse, 2. patro
  E-shop Internetová stránka https://futlab.cc/shop/ včetně všech podstránek,  na níž Byznyslab provozuje elektronický obchod (e-shop)
  Rezervace Vyhrazení určitého přístroje umístěného ve Futlabu pro výlučné použití Členem provádějícím Rezervaci po dobu, na kterou se Rezervace vztahuje
  Smlouva Smlouva uzavírána mezi Byznyslabem a Členem na základě objednávky Člena uskutečněné prostřednictvím e-shopu způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách
  Smluvní strany Byznyslab a Člen
  Spotřebitel v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý Člen, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Byznyslabem
 • Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Byznyslabu, přičemž Člen má k těmto údajům přístup na základě žádosti.
 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Člen používá, a nejsou hrazeny Byznyslabem.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.

E-shop a jeho účel

 • Smluvní strany konstatují, že základní smluvní vztah mezi Byznyslabem a Členem upravující podmínky členství ve Futlabu vznikl při registraci Člena ve Futlabu. Tyto Obchodní podmínky neupravují podmínky členství ve Futlabu, ale pouze práva a povinnosti týkající jednání činěných prostřednictvím e-shopu.
 • Prostřednictvím e-shopu může Člen:
  • zakoupit zboží pro následné použití při své činnosti ve Futlabu,
  • platit Členský poplatek,
  • zakoupit školení a workshopy konané ve Futlabu.

KOUPĚ ZBOŽÍ V E-SHOPU

Uzavření Smlouvy na koupi zboží

 • Pro objednání zboží prostřednictvím e-shopu Člen vybere zboží a jeho požadované množství z nabídky umístěné na stránkách e-shopu.
 • Před odesláním objednávky je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze zboží, které je v e-shopu označeno jako „Dostupné“.
 • Člen odešle objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko e-shopu. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde. Členem odeslaná objednávka je akceptací návrhu na uzavření kupní Smlouvy, který činí Byznyslab vystavením zboží na e-shopu.
 • Smlouva o koupi zboží je uzavřena elektronickým doručením objednávky Byznyslabu, což se považuje za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy Členem.

Cena zboží

 • E-shop obsahuje informace o dostupném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na e-shopu.

Dodací podmínky

 • Byznyslab dodává objednané zboží výlučně osobním předáním Členovi ve Futlabu. Nebezpečí škody na zboží přechází na Člena v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Člen zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu ze strany Byznyslab bylo umožněno se zbožím nakládat.
 • Jelikož lze objednat nejen zboží, které je skladem ve Futlabu, dodá Byznyslab zboží a umožní Členovi nakládat s ním bezprostředně po akceptaci objednávky nebo po dodání zboží do Futlabu v době otevíracích hodin Futlabu, které jsou vždy uvedeny na webových stránkách. Zboží však nebude Členovi předáno před úhradou ceny zboží v plném rozsahu.
 • Člen je povinen převzít objednané zboží do 7 dnů ode dne odeslání objednávky Byznyslabu. Nepřevezme-li Člen zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je Byznyslab oprávněn od Smlouvy o koupi příslušného zboží bez dalšího odstoupit.

Práva z vadného plnění a reklamace

 • Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění při koupi zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Člen zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Byznyslabu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu sepsaným za tímto účelem. Porušením této povinnosti zanikají práva Člena z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.
 • Byznyslab odpovídá Členovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Byznyslab odpovídá Členovi, že v době, kdy Člen zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Byznyslab nebo výrobce popsal nebo které Člen očekával s ohledem na povahu zboží,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v odstavci 6.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Členem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • V případě vad zboží má Člen tato práva:
  • je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy:požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Člen požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Člen právo na bezplatné odstranění vady.
   • požadovat bezplatné odstranění vady zboží opravou, nebo
   • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od Smlouvy, nebo
  • je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy:Neodstraní-li Byznyslab vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Člen požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Člen změnit bez souhlasu Byznyslabu.
   • požadovat odstranění vady, nebo
   • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • Člen nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li Člen věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li Člen nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
  • prodal-li Člen věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Člen Byznyslabu, co ještě vrátit může, a dá Byznyslabu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • Člen je v souladu s § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Neoznámí-li Člen vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy.
 • Člen, který je Spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Byznyslab nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Byznyslab nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Člen i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Člen, který je Spotřebitelem, i právo od Smlouvy odstoupit.
 • Vadné zboží předá Člen Byznyslabu spolu s oznámením vady či bez zbytečného odkladu po něm ve Futlabu, a to za účelem posouzení reklamace Člena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 • Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Člen vůči Byznyslabu písemně či ústně ve Futlabu či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na kontaktní e-mailovou adresu Futlabu uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.
 • Byznyslab písemně potvrdí Členovi, kdy Člen právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Člen požaduje. Dále Byznyslab Členovi písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Byznyslab nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Byznyslab s Členem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy o koupi zboží Spotřebitelem

 • Člen, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o koupi zboží ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.
 • Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Byznyslabem, který je přílohou těchto Obchodních podmínek a je dostupný zde na konci tohoto dokumentu. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Futlabu uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínekpředáním osobně zástupci Byznyslabu ve Futlabu nebo odesláním poštou na adresu Futlab uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.
 • Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zašle nebo předá Byznyslabu plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží.
 • Spotřebitel nemůže způsobem uvedeným v tomto článku odstoupit zejména od Smlouvy týkající se zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • Spotřebitel odpovídá Byznyslabu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží takto poškozeno, je Byznyslab oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení ceny.
 • Byznyslab vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal. Byznyslab není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Byznyslabu odeslal.

ČLENSKÝ POPLATEK

Členský poplatek

 • Prostřednictvím e-shopu může Člen provést úhradu Členského poplatku, tedy peněžní částky, která je podmínkou trvání členství ve Futlabu. Úhrada Členského poplatku probíhá bankovním převodem nebo kartou přes platební bránu.

Výše Členského poplatku

 • Výše Členského poplatku je uvedena v sazebníku poplatků zveřejněném na stránkách e-shopu. Členský poplatek je uveden včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výše Členského poplatku zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na e-shopu.
 • Výše Členského poplatku je diferencována dle tzv. druhu členství, jak je podrobněji uvedeno na stránkách e-shopu.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Platební podmínky

 • Úhradu ceny zboží může Člen provést:
  • platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Člen bude po odeslání objednávky zboží přesměrován na
   on-line platební bránu
  • bankovním převodem dle údajů zaslaných v e-mailu

Komunikace a doručování

 • Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámí.
 • Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

Závěrečná ustanovení

 • Případná odchylná ustanovení uvedená na stránkách e-shopu mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
 • Právní vztahy mezi Členem a Byznyslabem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.
 • Byznyslab není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
 • Kontaktní údaje Byznyslabu:
  a) adresa pro doručování: Futlab, makerspace Praha
  Pod Kapličkou 3155/20
  130 00 Praha 3
  b) adresa elektronické pošty: info@futlab.cc
  c) telefon: +420 723859558

 

Futlab – Vzorovy formular odstoupeni

Smluvní podmínky – pro členy (při zakoupení produktu členství nebo vstupů)

Obecná ustanovení

1.1 Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi firmou Byznyslab s.r.o., jako Provozovatelem Futlabu, a Členem.

Definice

2.1 Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Aktivním členstvím

se rozumí Členství Člena, u kterého jsou v daném dni současně splněny následující podmínky:

a) Člen má pro aktuální den zaplacený Členský poplatek, a

b) Člen již absolvoval Vstupní školení.

Dokud Členství není aktivní, není Člen oprávněn vykonávat svá práva z Členství vyplývající, zejména vstupovat do Futlabu a využívat Přístroje.

Bezpečnostními předpisy a pravidly

se rozumí pravidla užívání Futlabu a Přístrojů, které jsou k dispozici přímo ve Futlabu a dále veškeré další informace, které byly Členovi sděleny v průběhu Školení.

Členem

se rozumí fyzická, která si zakoupila členství přes https://futlab.cc/shop/ a zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřila souhlas s těmito Podmínkami.

Členem může být jen fyzická osoba, která je starší 18 let za předpokladu, že je plně svéprávná.

K tomu, aby Člen mohl využívat svá práva z Členství vyplývající, musí mít takový Člen své Členství aktivní.

Členstvím

se rozumí existence Smlouvy zakládající právní vztah mezi Členem a Provozovatelem v rozsahu daném těmito Podmínkami. Jednotlivé druhy Členství, které se liší zejména výší Členského poplatku a rozsahem práv Člena z Členství vyplývajících, jsou zveřejněné a podrobně specifikované na webových stránkách.

Členským poplatkem

se rozumí cena, kterou je Člen povinen za své Členství platit Provozovateli k tomu, aby jeho Členství bylo Aktivním členstvím. Členství není možné ukončit dříve než za 2 měsíce. Členský poplatek se platí prostřednictvím e-shopu a vždy ve výši, která je v době objednávky úhrady aktuálně uvedena na e-shopu.

Členskou kartou

se rozumí osobní karta Člena, která je nezbytná pro přístup do FabLabu a pro užívání Přístrojů. Členskou kartu obdrží Člen po absolvování Vstupního školení a zaplacení Členského poplatku.

Futlabem

se rozumí high-tech dílna provozovaná Provozovatelem na adrese Pod Kapličkou 3155/20, Praha 3, areál Eclipse, 2. patro.

E-shopem

se rozumí součást webových stránek futlab.cc/shop, prostřednictvím které může Člen platit Členský poplatek, kupovat zboží (Materiál) nebo školení. Práva a povinnosti týkající se e-shopu upravují samostatné obchodní podmínky e-shopu dostupné na webových stránkách.

Materiálem

se rozumí materiál (dřevo, papír, plast atd.), který je možné zpracovávat Přístroji.

Podmínkami

se rozumí tyto smluvní podmínky užívání Futlabu tvořící obsah Smlouvy.

Webovými stránkami

se rozumí webové stránky Futlabu na adrese www.futlab.cc, přičemž součástí těchto stránek je také e-shop.

Provozovatelem

se rozumí Byznyslab s.r.o., IČO: 06493343, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku, který poskytuje Členům služby související s provozováním Futlabu.

Přístroji

se rozumí technická zařízení, stroje, přístroje a nástroje, které jsou oprávněni využívat Členové Futlabu. Tato technická zařízení se nacházejí ve Futlabu, přičemž jsou blíže specifikována na webových stránkách.

Smlouvou

se rozumí smluvní vztah mezi Členem a Provozovatelem, který upravuje podmínky využívání Futlabu ze strany Člena a jehož obsah je tvořen zejména těmito Podmínkami. K uzavření Smlouvy dochází proplacením členského poplatku.

Školením

se rozumí proškolení organizované Provozovatelem pro Členy o bezpečnosti a způsobu využívání a obsluhy jednotlivých Přístrojů ve Futlabu.

Vstupním školením

se rozumí proškolení, které každý uchazeč o Členství musí absolvovat jako podmínku toho, aby Provozovatel jeho Členství aktivoval. Vstupní školení je bezplatné.

Výtvorem Člena

se rozumí jakýkoliv výsledek tvůrčí činnosti Člena vytvořený za pomoci Přístrojů.

Členství ve Futlabu

3.1 Vznik Členství

Členství vzniká uzavřením Smlouvy mezi Provozovatelem a osobou, která řádně (pravdivě a úplně) vyplní a odešle Přihlášku. Člen je povinen udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné; úpravu svých údajů uložených v Členském účtu je Člen oprávněn provést prostřednictvím Portálu.

3.2 Upgrade a downgrade druhu Členství

Člen si může vždy pro období následující po období aktuálně zaplaceném zvolit jiný druh Členství. Druh Členství tak lze změnit pouze ke dni následujícímu po posledním dni období, za které má Člen zaplacený Členský poplatek. Již zaplacený Členský poplatek se v případě změny druhu Členství nevrací.

4. Užívání Futlabu

4.1 Přístup do Futlabu

Členové s Aktivním členstvím mohou vstoupit do Futlabu, využívat Přístroje a případné další související služby poskytované Provozovatelem. Člen nesmí Členskou kartu poskytnout jiné osobě. Rozsah, v němž je Člen oprávněn vstupovat do Futlabu, využívat Přístroje a související služby, závisí od druhu Členství, které má Člen aktivní. V době pobytu ve Futlabu je Člen povinen řídit se pokyny Provozovatele a jím pověřených osob a těmito Podmínkami.

4.2 Dostupnost

Provozovatel prohlašuje, že neexistuje právní nárok na dostupnost Přístrojů ve Futlabu. Z důvodu uzavřených akcí, technických vad nebo z jiných důvodů se může stát, že dočasně nebudou části Futlabu nebo dokonce celý Futlab Členům k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo mimořádně omezit přístupnost částečně nebo zcela z důvodu údržby, inventury a dalších nutných kroků. Členové nemají nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Členům nedostupností Futlabu nebo Přístrojů, vadným nebo omezeným provozem webových stránek, ani poškozením nebo ztrátou jejich dat.

4.3 Využívání Přístrojů

V zásadě pro využívání Přístrojů v Futlabu platí princip First-Come-First-Served. Pokud je Přístroj volný, může být využíván Členem. Je-li používán, nebo pokud na něj čekají i jiní Členové, musí se Členové mezi sebou na užívání dohodnout. Členové jsou oprávněni na Přístrojích zpracovávat vlastní Materiál v souladu s bezpečnostními předpisy pro jednotlivé Přístroje.

4.4 Materiál a jiné zboží

Materiál či jiné zboží pro použití ve Futlabu si může Člen zakoupit pomocí e-shopu.

5. Práva a povinnosti Člena

5.1 Bezpečnostní předpisy a pravidla

Všichni Členové Futlabu jsou povinni respektovat a řídit se Bezpečnostními předpisy a pravidly. V celém Futlabu je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít přístup do Futlabu osobě, která je nebo se jeví být pod vlivem alkoholu či jiných návykových nebo psychotropních látek.

5.2 Poučení o bezpečnosti

Členové jsou povinni seznámit se a podepsat poučení o bezpečnosti před prvním vstupem do Futlabu. Členové jsou povinní dodržovat pravidla obsažena v poučení o bezpečnosti.

5.3 Odpovědnost

V případě porušení těchto Podmínek, Bezpečnostních předpisů a pravidel či jiných pokynů Provozovatele či jím pověřené osoby nese Člen odpovědnost za škodu, kterou svým konáním či opomenutím Provozovateli způsobí a je povinen tuto škodu nahradit.

Přístup do Futlabu a k jednotlivým Přístrojům je na vlastní nebezpečí.

6. Ukončení Členství, omezení práv Člena

6.1 Ukončení Členství ze strany Provozovatele

6.1.1 Provozovatel může ukončit Členství Člena v případě, že Člen poruší tyto Podmínky nebo Bezpečnostní předpisy a pravidla. Takovéto ukončení Členství může Provozovatel provést písemně, telefonicky i osobně a je účinné okamžitě, neurčí-li Provozovatel v oznámení pozdější den účinnosti ukončení. Člen v případě takového ukončení Členství nemá nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek.

6.1.2 Provozovatel může ukončit Členství Člena i bez uvedení důvodu či z jiných důvodů než důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to zasláním oznámení o ukončení Členství na e-mailovou adresu Člena uvedenou v Členském účtu. Takové ukončení je účinné ke dni uvedeném v oznámení. Má-li Člen zaplacen Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni účinnosti ukončení, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů od účinnosti ukončení Členství.

6.2 Ukončení Členství ze strany Člena

6.2.1 Člen může své Členství ukončit v případě, že Provozovatel poruší tyto Podmínky závažným způsobem. Takovéto ukončení Členství může Člen provést písemně, telefonicky i osobně a je účinné okamžitě. Má-li Člen zaplacen Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni účinnosti Ukončení, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů od účinnosti ukončení Členství.

6.2.2 Člen může ukončit své Členství i bez uvedení důvodu či z jiných důvodů než důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to zasláním oznámení o ukončení Členství na e-mailovou adresu info@futlab.cc nebo osobně ve Futlabu. Takovéto ukončení Členství je účinné okamžitě, neurčí-li Člen v oznámení pozdější den účinnosti ukončení. Člen v případě takového ukončení Členství nemá nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek. Prostřednictvím e-shopu lze Členství ukončit k poslednímu dni období, za které má Člen zaplacený Členský poplatek.

6.3 Dočasné omezení práv Člena

V případě porušení Podmínek či Bezpečnostních předpisů a pravidel je Provozovatel oprávněn dočasně omezit práva Člena či mu dočasně zamezit ve vstupu do Futlabu. Člen nemá v takových případech nárok na vrácení uhrazených plateb a poplatků.

6.4 Vykázání Člena

Provozovatel je oprávněn vykázat z Futlabu Člena, který porušuje Podmínky, ruší či znemožňuje práci ostatním Členům či se jinak nevhodně chová. Provozovatel je oprávněn vykázat z Futlabu osobu, která není oprávněna k vstupu do Futlabu.

7. Speciální ustanovení ve vztahu ke spotřebitelům uzavírajícím smlouvu distančním způsobem

7.1 Právo odstoupit od smlouvy

Člen, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“), má právo odstoupit od Smlouvy písemně ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to elektronicky oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@futlab.cc.

Provozovatel vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to s výhradou uvedenou v následujícím odstavci.

7.2 Výslovná žádost Člena o poskytování služeb

Pokud Člen, který je spotřebitelem, provede aktivaci svého Členství, výslovně žádá Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu předchozího odstavce. V tomto případě uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část Členského poplatku za plnění poskytnuté do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.

7.3 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Člen, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

Sdílení know-how

Futlab funguje na principu sdílení know-how. Členové se proto zavazují umožňovat ostatním členům přístup ke svým výtvorům, a pokud to povaha výtvoru umožňuje poskytovat ji veřejnosti pod svobodnou licencí typu Creative commons, GPL a jiné open source licence.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Členem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2 Soudem příslušným k řešení sporů mezi Členem a Provozovatelem je obecný soud Provozovatele. To neplatí pro Člena, který je spotřebitelem.

9.3 Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

9.4 Provozovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.5 Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Provozovatele bez přístupu Člena.

9.6 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Člen používá, a nejsou hrazeny Provozovatelem.

9.7 Tyto Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.

9.8 Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

9.9 Kontaktní údaje Provozovatele:

a) adresa pro doručování: Futlab, makerspace Praha
Pod Kapličkou 3155/20
130 00 Praha 3
b) adresa elektronické pošty: info@futlab.cc
c) telefon: +420 723859558

9.10 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Podmínek odmítnout ve formě ukončení Členství, a to emailem zaslaným Provozovateli na e-mailovou adresu info@futlab.cc. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Podmínek. Pokud Člen nové znění Podmínek neodmítne, má se za to, že takové znění akceptoval. Má-li Člen zaplacený Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni ukončení Členství, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů ode dne ukončení Členství.

9.11 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.7. 2018