Obecná ustanovení

1.1 Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi firmou Byznyslab s.r.o., jako Provozovatelem Futlabu, a Členem.

Definice

2.1 Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Aktivním členstvím

se rozumí Členství Člena, u kterého jsou v daném dni současně splněny následující podmínky:

a) Člen má pro aktuální den zaplacený Členský poplatek, a

b) Člen již absolvoval Vstupní školení.

Dokud Členství není aktivní, není Člen oprávněn vykonávat svá práva z Členství vyplývající, zejména vstupovat do Futlabu a využívat Přístroje.

Bezpečnostními předpisy a pravidly

se rozumí pravidla užívání Futlabu a Přístrojů, které jsou k dispozici přímo ve Futlabu a dále veškeré další informace, které byly Členovi sděleny v průběhu Školení.

Členem

se rozumí fyzická, která si zakoupila členství přes https://futlab.cc/shop/ a zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřila souhlas s těmito Podmínkami.

Členem může být jen fyzická osoba, která je starší 18 let za předpokladu, že je plně svéprávná.

K tomu, aby Člen mohl využívat svá práva z Členství vyplývající, musí mít takový Člen své Členství aktivní.

Členstvím

se rozumí existence Smlouvy zakládající právní vztah mezi Členem a Provozovatelem v rozsahu daném těmito Podmínkami. Jednotlivé druhy Členství, které se liší zejména výší Členského poplatku a rozsahem práv Člena z Členství vyplývajících, jsou zveřejněné a podrobně specifikované na webových stránkách.

Členským poplatkem

se rozumí cena, kterou je Člen povinen za své Členství platit Provozovateli k tomu, aby jeho Členství bylo Aktivním členstvím. Členství není možné ukončit dříve než za 2 měsíce. Členský poplatek se platí prostřednictvím e-shopu a vždy ve výši, která je v době objednávky úhrady aktuálně uvedena na e-shopu.

Členskou kartou

se rozumí osobní karta Člena, která je nezbytná pro přístup do FabLabu a pro užívání Přístrojů. Členskou kartu obdrží Člen po absolvování Vstupního školení a zaplacení Členského poplatku.

Futlabem

se rozumí high-tech dílna provozovaná Provozovatelem na adrese Pod Kapličkou 3155/20, Praha 3, areál Eclipse, 2. patro.

E-shopem

se rozumí součást webových stránek futlab.cc/shop, prostřednictvím které může Člen platit Členský poplatek, kupovat zboží (Materiál) nebo školení. Práva a povinnosti týkající se e-shopu upravují samostatné obchodní podmínky e-shopu dostupné na webových stránkách.

Materiálem

se rozumí materiál (dřevo, papír, plast atd.), který je možné zpracovávat Přístroji.

Podmínkami

se rozumí tyto smluvní podmínky užívání Futlabu tvořící obsah Smlouvy.

Webovými stránkami

se rozumí webové stránky Futlabu na adrese www.futlab.cc, přičemž součástí těchto stránek je také e-shop.

Provozovatelem

se rozumí Byznyslab s.r.o., IČO: 06493343, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku, který poskytuje Členům služby související s provozováním Futlabu.

Přístroji

se rozumí technická zařízení, stroje, přístroje a nástroje, které jsou oprávněni využívat Členové Futlabu. Tato technická zařízení se nacházejí ve Futlabu, přičemž jsou blíže specifikována na webových stránkách.

Smlouvou

se rozumí smluvní vztah mezi Členem a Provozovatelem, který upravuje podmínky využívání Futlabu ze strany Člena a jehož obsah je tvořen zejména těmito Podmínkami. K uzavření Smlouvy dochází proplacením členského poplatku.

Školením

se rozumí proškolení organizované Provozovatelem pro Členy o bezpečnosti a způsobu využívání a obsluhy jednotlivých Přístrojů ve Futlabu.

Vstupním školením

se rozumí proškolení, které každý uchazeč o Členství musí absolvovat jako podmínku toho, aby Provozovatel jeho Členství aktivoval. Vstupní školení je bezplatné.

Výtvorem Člena

se rozumí jakýkoliv výsledek tvůrčí činnosti Člena vytvořený za pomoci Přístrojů.

Členství ve Futlabu

3.1 Vznik Členství

Členství vzniká uzavřením Smlouvy mezi Provozovatelem a osobou, která řádně (pravdivě a úplně) vyplní a odešle Přihlášku. Člen je povinen udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné; úpravu svých údajů uložených v Členském účtu je Člen oprávněn provést prostřednictvím Portálu.

3.2 Upgrade a downgrade druhu Členství

Člen si může vždy pro období následující po období aktuálně zaplaceném zvolit jiný druh Členství. Druh Členství tak lze změnit pouze ke dni následujícímu po posledním dni období, za které má Člen zaplacený Členský poplatek. Již zaplacený Členský poplatek se v případě změny druhu Členství nevrací.

4. Užívání Futlabu

4.1 Přístup do Futlabu

Členové s Aktivním členstvím mohou vstoupit do Futlabu, využívat Přístroje a případné další související služby poskytované Provozovatelem. Člen nesmí Členskou kartu poskytnout jiné osobě. Rozsah, v němž je Člen oprávněn vstupovat do Futlabu, využívat Přístroje a související služby, závisí od druhu Členství, které má Člen aktivní. V době pobytu ve Futlabu je Člen povinen řídit se pokyny Provozovatele a jím pověřených osob a těmito Podmínkami.

4.2 Dostupnost

Provozovatel prohlašuje, že neexistuje právní nárok na dostupnost Přístrojů ve Futlabu. Z důvodu uzavřených akcí, technických vad nebo z jiných důvodů se může stát, že dočasně nebudou části Futlabu nebo dokonce celý Futlab Členům k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo mimořádně omezit přístupnost částečně nebo zcela z důvodu údržby, inventury a dalších nutných kroků. Členové nemají nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Členům nedostupností Futlabu nebo Přístrojů, vadným nebo omezeným provozem webových stránek, ani poškozením nebo ztrátou jejich dat.

4.3 Využívání Přístrojů

V zásadě pro využívání Přístrojů v Futlabu platí princip First-Come-First-Served. Pokud je Přístroj volný, může být využíván Členem. Je-li používán, nebo pokud na něj čekají i jiní Členové, musí se Členové mezi sebou na užívání dohodnout. Členové jsou oprávněni na Přístrojích zpracovávat vlastní Materiál v souladu s bezpečnostními předpisy pro jednotlivé Přístroje.

4.4 Materiál a jiné zboží

Materiál či jiné zboží pro použití ve Futlabu si může Člen zakoupit pomocí e-shopu.

5. Práva a povinnosti Člena

5.1 Bezpečnostní předpisy a pravidla

Všichni Členové Futlabu jsou povinni respektovat a řídit se Bezpečnostními předpisy a pravidly. V celém Futlabu je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít přístup do Futlabu osobě, která je nebo se jeví být pod vlivem alkoholu či jiných návykových nebo psychotropních látek.

5.2 Poučení o bezpečnosti

Členové jsou povinni seznámit se a podepsat poučení o bezpečnosti před prvním vstupem do Futlabu. Členové jsou povinní dodržovat pravidla obsažena v poučení o bezpečnosti.

5.3 Odpovědnost

V případě porušení těchto Podmínek, Bezpečnostních předpisů a pravidel či jiných pokynů Provozovatele či jím pověřené osoby nese Člen odpovědnost za škodu, kterou svým konáním či opomenutím Provozovateli způsobí a je povinen tuto škodu nahradit.

Přístup do Futlabu a k jednotlivým Přístrojům je na vlastní nebezpečí.

6. Ukončení Členství, omezení práv Člena

6.1 Ukončení Členství ze strany Provozovatele

6.1.1 Provozovatel může ukončit Členství Člena v případě, že Člen poruší tyto Podmínky nebo Bezpečnostní předpisy a pravidla. Takovéto ukončení Členství může Provozovatel provést písemně, telefonicky i osobně a je účinné okamžitě, neurčí-li Provozovatel v oznámení pozdější den účinnosti ukončení. Člen v případě takového ukončení Členství nemá nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek.

6.1.2 Provozovatel může ukončit Členství Člena i bez uvedení důvodu či z jiných důvodů než důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to zasláním oznámení o ukončení Členství na e-mailovou adresu Člena uvedenou v Členském účtu. Takové ukončení je účinné ke dni uvedeném v oznámení. Má-li Člen zaplacen Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni účinnosti ukončení, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů od účinnosti ukončení Členství.

6.2 Ukončení Členství ze strany Člena

6.2.1 Člen může své Členství ukončit v případě, že Provozovatel poruší tyto Podmínky závažným způsobem. Takovéto ukončení Členství může Člen provést písemně, telefonicky i osobně a je účinné okamžitě. Má-li Člen zaplacen Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni účinnosti Ukončení, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů od účinnosti ukončení Členství.

6.2.2 Člen může ukončit své Členství i bez uvedení důvodu či z jiných důvodů než důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to zasláním oznámení o ukončení Členství na e-mailovou adresu info@futlab.cc nebo osobně ve Futlabu. Takovéto ukončení Členství je účinné okamžitě, neurčí-li Člen v oznámení pozdější den účinnosti ukončení. Člen v případě takového ukončení Členství nemá nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek. Prostřednictvím e-shopu lze Členství ukončit k poslednímu dni období, za které má Člen zaplacený Členský poplatek.

6.3 Dočasné omezení práv Člena

V případě porušení Podmínek či Bezpečnostních předpisů a pravidel je Provozovatel oprávněn dočasně omezit práva Člena či mu dočasně zamezit ve vstupu do Futlabu. Člen nemá v takových případech nárok na vrácení uhrazených plateb a poplatků.

6.4 Vykázání Člena

Provozovatel je oprávněn vykázat z Futlabu Člena, který porušuje Podmínky, ruší či znemožňuje práci ostatním Členům či se jinak nevhodně chová. Provozovatel je oprávněn vykázat z Futlabu osobu, která není oprávněna k vstupu do Futlabu.

7. Speciální ustanovení ve vztahu ke spotřebitelům uzavírajícím smlouvu distančním způsobem

7.1 Právo odstoupit od smlouvy

Člen, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“), má právo odstoupit od Smlouvy písemně ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to elektronicky oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@futlab.cc.

Provozovatel vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to s výhradou uvedenou v následujícím odstavci.

7.2 Výslovná žádost Člena o poskytování služeb

Pokud Člen, který je spotřebitelem, provede aktivaci svého Členství, výslovně žádá Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu předchozího odstavce. V tomto případě uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část Členského poplatku za plnění poskytnuté do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.

7.3 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Člen, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

Sdílení know-how

Futlab funguje na principu sdílení know-how. Členové se proto zavazují umožňovat ostatním členům přístup ke svým výtvorům, a pokud to povaha výtvoru umožňuje poskytovat ji veřejnosti pod svobodnou licencí typu Creative commons, GPL a jiné open source licence.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Členem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2 Soudem příslušným k řešení sporů mezi Členem a Provozovatelem je obecný soud Provozovatele. To neplatí pro Člena, který je spotřebitelem.

9.3 Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

9.4 Provozovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.5 Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Provozovatele bez přístupu Člena.

9.6 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Člen používá, a nejsou hrazeny Provozovatelem.

9.7 Tyto Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.

9.8 Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

9.9 Kontaktní údaje Provozovatele:

a) adresa pro doručování: Futlab, makerspace Praha
Pod Kapličkou 3155/20
130 00 Praha 3
b) adresa elektronické pošty: info@futlab.cc
c) telefon: +420 723859558

9.10 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Podmínek odmítnout ve formě ukončení Členství, a to emailem zaslaným Provozovateli na e-mailovou adresu info@futlab.cc. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Podmínek. Pokud Člen nové znění Podmínek neodmítne, má se za to, že takové znění akceptoval. Má-li Člen zaplacený Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni ukončení Členství, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů ode dne ukončení Členství.

9.11 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.7. 2018